The Worship Iniative [Shane & Shane] – The Worship Initiative 19 / The Worship Initiative 20

The Worship Initiative Release Date: February 28th 2020 [Worship Initiative 19] / April 3rd 2020 [Worship Initiative 20] Reviewed by: Jonathan Andre The Worship Iniative [Shane & Shane] – The Worship Initiative 19 (Amazon mp3/iTunes) / The Worship Initiative 20 (Amazon mp3/iTunes)